Algemene voorwaarden HappyStart

Artikel 1 Inleiding en definities 

1.1 Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de “ik” en “jij” vorm. Waar “ik” of
“mijn” staat wordt het bedrijf HappyStart bedoeld.


HappyStart
Van Anrooyplein 11
3752 JK Bunschoten
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58060847.
Contact: info@happystart.nl


Waar “jij”, “jouw” of “Afnemer” staat wordt de partij bedoelt die een (elektronische) overeenkomst
met mij aangaat.


1.2 De programma’s: De trainingsprogramma’s die HappyStart tegen betaling aanbiedt aan
Afnemer.

1.3 De website: https://www.happystart.nl en https://leden.happystart.nl en https://cursusstress.happystart.nl en eventuele subdomeinen.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HappyStart en
Afnemer.
2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de website's door
afnemer.


Artikel 3 Totstandkoming

3.1 De overeenkomst tussen HappyStart en Afnemer komt tot stand door aanmelding voor één of
meerdere programma’s en bij het maken van een account voor de community. 


Artikel 4 Voorwaarden voor deelname aan programma’s

4.1 Zowel particulieren als ondernemers kunnen deelnemen aan alle programma’s van HappyStart.
4.2 In de programma’s deel ik kennis, ervaring en tools. Afnemer moet naast het volgen van het
programma voldoende tijd reserveren voor en besteden aan de opdrachten.
4.3 Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn programma’s successen in je leven of bedrijf
genereert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste instrumenten en handvatten hebt om mijn
programma’s met succes te volgen en af te ronden.
4.4 Binnen de grenzen van en gedurende het programma sta ik voor je klaar. De ondersteuning die
ik bied is afhankelijk van het aangeschafte pakket. De mate van ondersteuning staat omschreven op
de website van de verschillende programma’s.
4.5 Online coaching gesprekken kan je tot 24 uur voor de afspraak afzeggen. Bij afzegging binnen
dit gestelde termijn kan het gesprek ingehaald worden. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de
duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb om een
gesprek in te halen. Indien een coaching gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt
vervalt deze.


Artikel 5 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode

5.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug
garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het programma je deelname kosteloos
annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@happystart.nl. Indien je al
betalingen hebt gedaan, zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het
ontvangen cursusmateriaal in te leveren.
5.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma
te annuleren en moet je het volledige deelnemers geld betalen. Je komt hier expliciet overeen dat
artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.


Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website: https://www.happystart.nl
6.2 Betaling kan geschieden via elektronische overboeking of betaling via iDeal. Bij betaling via
iDeal wordt gebruik gemaakt van payment provider Mollie. Deze payment provider verzorgt de
afhandeling van de transacties.
6.3 Voor sommige programma’s bestaat de mogelijkheid tot betalen in termijnen. Als je het bedrag
in termijnen betaalt, blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan.
6.4 Indien een gestelde betalingstermijn is verstreken, dan houd ik mij het recht voor om een
coaching gesprek af te zeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende
termijn(en) hebt betaald. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het
coaching gesprek moet wel binnen de duur van het programma plaatsvinden. Ik garandeer niet dat
ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen.
6.5 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of
offertes.


Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma of de
ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail
te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in
staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk
is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan mij
melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
7.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
8.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen,
met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele
fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.


Artikel 9 Privacy

9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in
het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming
Persoonsgegevens en de Algemene Verordering Gegevensbescherming (de AVG). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG (zie privacy pollicy).


Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk
tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per email.


Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te
lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.


Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden
in werking op het aangekondigde tijdstip.
13.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is
aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.


Artikel 14 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

14.1 Op de teksten, materialen van het programma bezit ik de intellectueel eigendomsrechten.
Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen
met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
14.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in
een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 15 Materialen en licenties

15.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden,
maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere
url, dan zal ik je dit altijd 1 (één) maand van tevoren per email informeren zodat je in staat bent
deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het
laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw emailadres is je eigen risico. 


16 november 2018